Rozpoczyna się rekrutacja do katowickich przedszkoli i szkół

Około 2 tys. przedszkolaków i 1,7 tys. uczniów szkół podstawowych rozpocznie we wrześniu 2022 roku naukę w prowadzonych przez miasto placówkach oświatowych. W przyszłym tygodniu rozpoczyna się rekrutacja katowickich pierwszaków.

– Kiedy w życiu dziecka nadchodzi czas na rozpoczęcie okresu edukacyjnego, najpierw przedszkolnego, a następnie szkolnego, rodzice i opiekunowie prawni dzieci stają przed podjęciem ważnych decyzji związanych z zapisem swoich pociech do przedszkoli i szkół podstawowych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Aby ułatwić rodzicom procedurę zapisu dzieci do przedszkola lub szkoły podstawowej oraz usprawnić cały proces uruchomiliśmy strony internetowe, za pomocą których należy wypełnić formularze zgłoszeniowe – dodaje prezydent.

Nabór do przedszkoli

Dobiegł końca etap składania przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rodzice dzieci już uczęszczających do miejskich przedszkoli byli informowani o konieczności złożenia stosownej deklaracji bezpośrednio w placówkach, do których uczęszczają ich dzieci. Natomiast od 22 marca 2022 r. od godz. 9.00 możliwe będzie złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola nowych wychowanków. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci, należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do 4 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00.

– Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. We wniosku o przyjęcie do przedszkola rodzice wskazują według swoich preferencji 3 wybrane przedszkola w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego  wyjaśnia Sławomir Witek, naczelnik wydziału edukacji i sportu w katowickim Urzędzie Miasta. 

W przypadku gdy liczba kandydatów będzie większa, niż wynosi liczba wolnych miejsc w przedszkolu i oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

Oprócz tego, na podstawie ustawy prawo oświatowe, miasto Katowice ustaliło kryteria, brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:

 • dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu (z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego) – 32 pkt.;
 • dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu – 16 pkt.;
 • dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 8 pkt;
 • dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja – 4 pkt;
 • dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 pkt.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 11 kwietnia. Następnie rodzice kandydatów będą zobligowani do potwierdzenia woli przyjęcia ich dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia, a 21 kwietnia opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówek. W lipcu i sierpniu prowadzone będzie postępowanie uzupełniające.

Nabór do szkół podstawowych

– Rekrutacja do szkół podstawowych, ze względu na ich rejonizację odbywa się najpierw poprzez zgłoszenie woli zapisania dziecka do szkoły tzw. obwodowej, a dopiero później odbywa się rekrutacja dla uczniów, którzy chcą wybrać inną szkołę niż obwodowa – dodaje Sławomir Witek.

Od 21 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 roku możliwe będzie zgłoszenie w systemie elektronicznym kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia (wraz z załącznikami) do szkoły obwodowej. 25 kwietnia 2022 roku do publicznej wiadomości podane zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Od 9 do 20 maja 2022 r. należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazać jego wydrukowaną i podpisaną wersję (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do placówki pierwszego wyboru (we wniosku można wskazać maksymalnie trzy szkoły); lub zgłoszenie kandydata do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia (wraz z załącznikami) do szkoły obwodowej w przypadku kandydatów z obwodu, którzy nie zarejestrowali zgłoszenia w systemie naborowym w poprzednim terminie. 

31 maja 2022 roku podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do 10 czerwca 2022 roku rodzice kandydatów powinni złożyć deklarację woli przyjęcia dziecka, w formie pisemnego oświadczenia. Natomiast 27 czerwca 2022 roku podane do publicznej wiadomości zostaną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Nabór do przedszkoli: http://katowice.przedszkola.vnabor.pl

Nabór do szkół podstawowych: http://katowice.podstawowe.vnabor.pl

Wydrukowane formularze należy podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.