Nie będzie podwyżki diet radnych? Wojewoda śląski stwierdził nieważność uchwały

Podczas listopadowej sesji katowicka Rada Miasta przyjęła uchwałę, na mocy której miała nastąpić podwyżka diet radnych. Wojewoda śląski, jako organ nadzoru, uznał jednak, że akt jest niezgodny z prawem, wobec czego unieważnił uchwałę.

Głównym problemem, jaki zauważył wojewoda, jest wewnętrzna sprzeczność uchwały w zakresie zasad obniżania wysokości diety w przypadku niewykonywania przez radnych ustawowego obowiązku uczestnictwa w sesjach oraz spotkaniach komisji: „Jedne unormowania przewidują pozbawienie radnego diety, gdy ten czasowo (a tym samym nawet przez jeden lub dwa dni w miesiącu) nie wykonuje swych obowiązków, a drugie z kolei, uznają że w takim przypadku dieta jednak radnemu przysługuje – ale w wymiarze proporcjonalnym do liczby dni „przepracowanych” przez niego” – można przeczytać w uzasadnieniu decyzji.

Według organu taka regulacja narusza konstytucyjne zasady jawności, jasności i określoności prawa; zwłaszcza w sytuacji, gdy uchwała dotyczy finansów publicznych. „W ocenie organu nadzoru przepisy § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 uchwały nie spełniają określonych wymogów. W takim samym stanie faktycznym bowiem możliwe jest zastosowanie obu powyższych rozwiązań. Taka konstrukcja unormowań uchwały wprowadza zatem niedopuszczalny luz decyzyjny” – skomentował wojewoda, podkreślając przy tym, że nie jest możliwe stwierdzenie nieważności jednego z dwóch sprzecznych ze sobą przepisów. Taka decyzja byłaby bowiem przekroczeniem kompetencji ze strony wojewody; dokonanie wyboru przez organ nadzoru wpłynęłoby na sferę decyzyjną Rady Miasta.

W decyzji zwrócono również uwagę na nieproporcjonalną kwotę, o którą miałaby być obniżona dieta radnego w przypadku nieobecności podczas sesji Rady Miasta, tj. o zaledwie 3% ustalonej diety za każdą nieobecność. Wojewoda podkreślił, że to potrącenie byłoby jedynie pozorne: „Może się bowiem zdarzyć, że w miesiącu (w którym w przypadku Rady Miasta Katowice zazwyczaj odbywa się jedna sesja), radny niewykonujący swoich obowiązków pozasesyjnych, a uczestniczący tylko w sesji lub w posiedzeniu komisji, na mocy przepisów uchwały będzie otrzymywał dietę w pełnej wysokości, lub w wysokości ok. 90% podstawy – jeśli nie będzie wykonywał żadnych obowiązków radnego. Tymczasem na gruncie ustawy – taka sytuacja jest niedopuszczalna” – uzasadniono.

Organ nadzoru nie przyjął wyjaśnień przewodniczącego Rady Miasta, tym samym katowickim urzędnikom pozostaje odwołanie od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok