Ruszyła kolejna edycja „Kampanii na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego” w Katowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach prowadzi kolejną edycję „Kampanii na rzecz promocjirodzicielstwa zastępczego. Jej celem jest znalezienie wśród mieszkańców Katowic kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych, tych zawodowych, jak i niezawodowych.

– Działania na rzecz pozyskania kandydatów na rodziny zastępcze są niezmiennie istotne, zwłaszcza, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mówi o konieczności tworzenia i rozszerzania rodzinnych from pieczy zastępczej. – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Na terenie Katowic wciąż brakuje rodzin, które są gotowe zaopiekować się i wychowywać dziecko nie będąc jegobiologicznymi rodzicami. Nadal zdarza się, że z uwagi na brak miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej dzieci umieszczane są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych– kontynuujeprezydent.

Dlaczego kampania jest potrzebna?

W Katowicach podejmowanych jest szereg inicjatyw, których celem jest poprawa sytuacji rodzin, z priorytetowymuwzględnieniem dzieci. Szczególnej uwagi wymaga sytuacja, w której rodzina biologiczna z różnych przyczyn nie jest w stanie wypełniać swoich obowiązków rodzicielskich, w wyniku czego konieczne jest zapewnienie dziecku opieki w jednej z form opieki zastępczej. 

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dzieci poniżej 10 roku życia nie mogą być umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców najlepszym środowiskiem do rozwoju jest środowisko jak najbardziej zbliżone do środowiska rodzinnego, które pozwala na zapewnieniu mu optymalnych warunków rozwoju i wychowania, do czasu rozwiązania jego sytuacji prawnej. 

W prowadzonych i dotowanych przez miasto Katowice placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa aktualnie(zgodnie ze stanem na dzień 31.08.2021 r.) 156 dzieci, w tym dużą grupę stanowią dzieci poniżej 10 roku życia, które zgodnie z zapisami powinny być objęte opieką w rodzinnych formach opieki zastępczej, np. rodzinach zastępczych. W 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020” za rok 2020 w mieście Katowice funkcjonowało 311 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 435 dzieci. Natomiast na dzień 30 czerwca 2021 r. zaobserwowano spadek liczby rodzin zastępczych do 279, w których umieszczonych zostało 355 dzieci. Jest to zbyt mało, żeby zapewnić opiekę dzieciom, które z różnych przyczyn zostały pozbawione opieki rodzicielskiej. Warto więc zostać rodziną zastępczą i ofiarować im rodzinne ciepło i miłość. 

Kampania na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego w Katowicach prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przy wsparciu Wydziału Polityki Społecznej. Jej celem jest pozyskanie z grona mieszkańców Katowic kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych. Poszukiwani są kandydaci na rodziców zastępczych, którzy chcieliby opiekować się dzieckiem niezawodowo (nie rezygnując z pracy) oraz zawodowo (otrzymując wynagrodzenie).

Na jaką pomoc mogą liczyć katowickie rodziny zastępcze?

Rodzina zastępcza to odpowiedzialność za drugiego człowieka, dlatego profesjonalni i życzliwi pracownicy MOPS Katowice udzielają rzetelnej informacji na temat rodzicielstwa zastępczego. Osoby decydujące się na pełnienie ww. funkcji mogą liczyć m. in. na kompleksowewsparcie specjalistów, którzy pomogą sprostać nowym wyzwaniom (np. psycholog, pedagog, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, prawnik).

Gdzie się zgłosić?

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt:1. Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Katowice, ul. Wojewódzka 23 

tel. 32 251 71 31, 32 203 17 5032 251 71

e-mail: zpz@mops.katowice.pl (rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe)2. Dział ds. Rodzin z Dziećmi

Miejski Ośrodek pomocy społecznej 

Katowice, ul. Jagiellońska 17

tel. 32 251 00 87 wew. 119; 

e-mail: dr@mops.katowice.pl (rodziny zastępcze zawodowe)

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 

https://www.mops.katowice.pl/node/2587

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.