Powiatowy Urząd Pracy przyjmuje wnioski w ramach aktywizacji zawodowej

1) Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach realizuje wnioski o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia:

Termin naboru wniosków – od dnia 01.01.2021r. do wyczerpania limitu środków

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy może przyznać bon zatrudnieniowy. Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon. Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania. Termin ważności bonu zatrudnieniowego określa starosta.

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą
a pracodawcą. Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

Szczegółowe informacje nr tel. 32 47 98 552,  3247 98 553.

2) Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach realizuje wnioski o organizowanie prac interwencyjnych.

Termin naboru wniosków – od dnia 01.01.2021r. do wyczerpania limitu środków

Skierowanie do podjęcia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych może otrzymać każda osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy – zgodnie z indywidualnym planem działania. O organizację prac interwencyjnych może ubiegać się każdy pracodawca, który w ocenie urzędu pracy jest w stanie te prace prawidłowo przeprowadzić (np.: niebędący w stanie likwidacji oraz niezalegający z podatkami).

Pracodawca, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na ich: wynagrodzenia, nagrody, składki na ubezpieczenia społeczne.

Refundacja może być wypłacana przez okres do 6 miesięcy za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych; wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty obliczanej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz  od refundowanego wynagrodzenia kwoty zasiłku dla bezrobotnych (obowiązującej w ostatnim dniu zatrudniania każdego rozliczeniowego miesiąca) i składek na ubezpieczenia społeczne.

Szczegółowe informacje nr tel. 32 47 98 552,  3247 98 553.

3) Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach realizuje wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Termin naboru wniosków – od dnia 01.01.2021r. do wyczerpania limitu środków

Powiatowy Urząd Pracy może na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:

a. 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub

b. 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku, o którym mowa pkt a) oraz 12 miesięcy w przypadku, o którym mowa w pkt b).

Szczegółowe informacje nr tel. 32 47 98 552, 3247 98 553.

4) Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza  nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)” Działanie 7.2 RPO WSL

Termin naboru wniosków: od dnia 08.02.2021 r. do wyczerpania limitu środków.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osób powyżej 50 roku życia,
 • kobiet,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób długotrwale bezrobotnych (zgodnie z definicją Komisji Europejskiej za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • osób o niskich kwalifikacjach (osoba bez wykształcenia lub osoba posiadająca wykształcenie na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym, zawodowym, średnim).

Szczegółowe informacje nr tel. 32 4798 552, 32 4798 553

5) Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (V)” Poddziałanie 1.1.1 PO WER

Termin naboru wniosków: od dnia 08.02.2021 r. do wyczerpania limitu środków.

Projekt skierowany jest do osób  do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami,  zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, w tym w szczególności do tych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).  Osoba z kategorii NEET musi spełniać łącznie trzy następujące warunki:

 1. nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 2. nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 3. nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

Szczegółowe informacje nr tel. 32 4798 552, 32 4798 553

6) Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o przeszkolenie w trybie indywidualnym oraz wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w ramach środków Funduszu Pracy

Termin naboru wniosków: od dnia 08.02.2021 r. do wyczerpania limitu środków.

Szkolenia osób bezrobotnych i innych uprawnionych będą realizowane w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szczegółowe informacje nr tel. 32 4798 641, 32 4798 642

7) Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu: „Twoja ścieżka do zatrudnienia”

Termin naboru wniosków: od dnia 08.03.2021 r. do wyczerpania limitu środków.

Poszukujemy pracodawców zainteresowanych organizacją 6 miesięcznych staży dla zakwalifikowanych uczestników projektu „Twoja ścieżka do zatrudnienia” z deklaracją zatrudnienia po stażu na 3 miesiące w ramach umowy o pracę.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osób powyżej 50 roku życia,
 • kobiet,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób o niskich kwalifikacjach.

W związku z powyższym poszukujemy miejsc stażowych wyłącznie na stanowiska zgodnie z tabelą umieszczoną na stronie internetowej:

https://katowice.praca.gov.pl/documents/2125917/9695079/Tabela%20os%C3%B3b%20zakwalifikowanych%20do%20projektu%20Twoja%20%C5%9Bcie%C5%BCka%20do%20zatrudnienia.pdf/416ea181-abe4-4490-9daf-28a7f28db449?t=1615197836260

Do realizacji będą przyjmowane wyłącznie wnioski, gdzie miejsce odbywania stażu będzie wykonywane w obrębie województwa śląskiego.

8) Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu: „Wejdź na rynek z perspektywą”

Termin naboru wniosków: od dnia 22.03.2021 r. do wyczerpania limitu środków.

Poszukujemy pracodawców zainteresowanych organizacją 6 miesięcznych staży dla zakwalifikowanych uczestników projektu „Wejdź na rynek z perspektywą” z deklaracją zatrudnienia po stażu, na 3 miesiące w ramach umowy o pracę.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

– osób powyżej 50 roku życia,
– kobiet,
– osób długotrwale bezrobotnych,
– osób niepełnosprawnych,
– osób o niskich kwalifikacjach.

W związku z powyższym poszukujemy miejsc stażowych wyłącznie na stanowiska zgodnie z tabelą umieszczoną na stronie internetowej:

https://katowice.praca.gov.pl/documents/2125917/9695079/Tabela%20os%C3%B3b%20zakwalifikowanych%20do%20projektu%20Wejd%C5%BA%20na%20rynek%20z%20perspektyw%C4%85%20-20sta%C5%BCe.pdf/4b2ff598-dc1a-4bf9-a363-61051c851a79?t=1616399477922

Do realizacji będą przyjmowane wyłącznie wnioski w których miejsce odbywania stażu będzie wykonywane w obrębie  województwa śląskiego.

9) Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach realizuje wnioski o  przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia:

Termin naboru wniosków – od dnia 12.04.2021r. do wyczerpania limitu środków

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy może przyznać bon na zasiedlenie
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Przyznanie bonu na zasiedlenie następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania. Bon na zasiedlenie może zostać przyznany w związku z podjęciem przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

 • z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Pomoc finansowa w formie bonu na zasiedlenie może zostać przyznana w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.