Komunikat o wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 października 2021 r. na terenie Zawodzia, Brynowa-Części Wschodniej-Osiedla Zgrzebnioka oraz Piotrowic-Ochojca odbędą się wybory do Rad Jednostek Pomocniczych. Czynne i bierne prawo wyborcze do ww. Rad Jednostek Pomocniczych przysługuje osobom, które najpóźniej  w dniu wyborów kończą 18 lat, stale zamieszkują na terenie ww. dzielnic i figurują w rejestrze wyborców. Kandydat na radnego dzielnicy nie może być ponadto skazany prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo umyślne.

Zgłoszenia kandydatów do poszczególnych Rad, poparte przez co najmniej 20 wyborców–mieszkańców odpowiednio: Zawodzia, Brynowa-Części Wschodniej-Osiedla Zgrzebnioka i Piotrowic-Ochojca, będzie można dokonywać na specjalnych drukach do Okręgowych Komisji Wyborczych, które będą do odbioru w siedzibach tych Komisji zlokalizowanych na terenie ww. dzielnic. Druki można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM Katowice:

(zakładka: Ogłoszenia i Aktualności/Wybory i Referenda/Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych).

Listę poparcia (imiona, nazwiska i adresy z podpisami) należy dołączyć do zgłoszenia kandydata na radnego.

Do zgłoszenia kandydata na radnego uprawnionych jest dwóch pierwszych wyborców na liście poparcia lub sam kandydat. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu przez organizację polityczną lub społeczną, potwierdzonym pisemnie przez właściwy statutowo organ.

Mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę kandydatów.

W Okręgowych Komisjach Wyborczych na specjalnych drukach można również będzie zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych (kandydaci do tych komisji muszą stale zamieszkiwać na terenie miasta Katowice i nie mogą być w stosunku do kandydujących do Rad JP: zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem, ani małżonkami).

Dyżury Okręgowych Komisji Wyborczych, podczas których można będzie pobierać druki i zgłaszać kandydatów na radnych ww. Rad Jednostek Pomocniczych oraz kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, odbędą się w dniach: 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 i 17 września 2021 r. w:

  • Miejskim Domu Kultury Bogucice-Zawodzie (dział Zawodzie) przy ul. Marcinkowskiego 13a – dla JP nr 3 Zawodzie,
  • Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Kukułek 2a-dla JP nr 5 Brynów-Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka,
  • Miejskim Domu Kultury Południe (filia Piotrowice) przy ul. gen. Jankego 136- dla JP  nr 19 Piotrowice-Ochojec.

Godziny dyżurów podane zostaną do publicznej wiadomości do końca sierpnia 2021 r.

Aby odbyły się wybory, musi się zgłosić co najmniej 32 kandydatów na radnychdla Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec oraz co najmniej 23 kandydatów na radnych, w przypadku Jednostek Pomocniczych: nr 3 Zawodzie i nr 5 Brynów-Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka.

Wybory poprzez tajne głosowanie zostaną przeprowadzone w dniu 17 października 2021 r. w godz. 7:00-19:00 w stałych lokalach wyborczych, zlokalizowanych na terenie ww. dzielnic (przez obwodowe komisje wyborcze). Będzie można oddać głos na 1 kandydata.

Rada Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec będzie liczyła 21 radnych, pozostałe Rady Jednostek Pomocniczych (nr 3 Zawodzie, nr 5 Brynów-Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka) będą liczyły po 15 radnych.

Bliższe i dokładniejsze informacje dotyczące wyborów będą publikowane na bieżąco, po podjęciu odpowiednich ustaleń przez komisje wyborcze, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM Katowice (zakładka: Ogłoszenia i Aktualności/Wybory i Referenda/Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych).

Informacje będą również podawane w inny sposób do wiadomości publicznej. Gorąco zachęcamy do kandydowania do ww. Rad Jednostek Pomocniczych!

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.