Radni zdecydują o ustanowieniu szczególnej ochrony dla Lasu Murckowskiego. Ma powstać zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Las Murckowski – Hubertus”

Podczas lipcowej sesji Rady Miasta radni mają zdecydować, czy powstanie zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Las Murckowski – Hubertus”. Projekt uchwały zainicjował Prezydent Miasta Katowice, Marcin Krupa – uchwała ma być odpowiedzią na działalność aktywistów ekologicznych na terenie miasta.

O planowanej wycince na terenie Lasu Murckowskiego stało się głośno dzięki aktywności mieszkańców; Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Lasów i Zwierząt “Duchy lasu” skierowało do katowickich radnych pismo zachęcające do wsparcia wniosku Komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – projekt zawiera pomysł utworzenia użytku ekologicznego „LAS BUKOWY W MURCKACH” na terenie 13,31 ha powierzchni Lasu Murckowskiego, gdzie rosną 150-letnie buki.

Nie była to zresztą pierwsza próba zatrzymania wycinki przez mieszkańców i aktywistów miejskich: “Wcześniej złożona została petycja o wstrzymanie wycinki podpisana przez 3460 osób w tym ponad 1600 mieszkańców Katowic” – zaznaczył Prezes Stowarzyszenia, Michał Adamczyk. 

W odpowiedzi na powyższe apele i happeningi, jak chociażby przeprowadzone w maju „Zaślubiny z bukami w Lasach Murckowskich”, prezydent miasta wyszedł z pomysłem utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Las Murckowski – Hubertus”, który ma uczynić zadość żądaniom mieszkańców co do utworzenia użytku ekologicznego na terenie lasu. Wątpliwości aktywistów ekologicznych może jednak budzić treść uchwały.

O ile cele przedstawione w projekcie są zgodne z postulatami mieszkańców, o tyle powiązanie z Hubertusem może rodzić wątpliwości. Nazwa zespołu nasuwa bowiem na myśl konotacje z Okręgową Radą Łowiecką, co zwłaszcza w kontekście treści §3 pkt 9 projektu wydaje się pomysłem chybionym. Punkt ten statuuje bowiem zakaz „umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką”.

Projekt zostanie poddany głosowaniu podczas lipcowej sesji Rady Miasta.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok