„Zielone? Nie parkuję!” – rusza rewitalizacja rozjeżdżonych zieleńców

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach rozpoczął rewitalizację zieleńców w ramach akcji „Zielone? Nie parkuję!”. To trzeci, po edukacji i dyscyplinowaniu kierowców, element akcji „Wyzwanie: parkowanie!”. W pierwszej kolejności odnowione zostaną tereny wzdłuż ulicy Misjonarzy Oblatów.

Akcja „Wyzwanie: parkowanie!” została podzielona na trzy obszary działań. Najpierw edukowaliśmy źle nieprawidłowo parkujących kierowców, później rozpoczęły się działania dyscyplinujące, a dziś  rozpoczynamy obiecaną przeze mnie rewitalizację rozjeżdżonych zieleńców, które zgłosili katowiczanie. Wierzę, że dzięki naszej akcji i wsparciu katowiczan, damy radę uporać się z tematem nieprawidłowego parkowania, a jednym z efektów będą zieleńce zrewitalizowane w taki sposób, aby uniemożliwić parkowanie na nich. Mam nadzieję, że liczba dotychczas przeprowadzonych interwencji Straży Miejskiej skutecznie odstraszy niepokornych kierowców i nie będą już niszczyli zieleni, ani innej przestrzeni w naszym mieście – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Łącznie do rewitalizacji wskazano 5 obszarów – ul. Wajdy, ul. Strzelecką, ul. Tysiąclecia, a także obszary pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne oraz skrzyżowanie ulic Grażyńskiego, Misjonarzy Oblatów, Stęślickiego i Iłłakowiczówny.

W pierwszej kolejności prace zostaną wykonane w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów – obecnie trwają prace porządkowe w tym rejonie. Następnie rozpoczną się prace odtworzeniowe – zostanie tam wysiana nowa trawa, a na obecnie istniejących przedeptach zostaną zasadzone krzewy. Dodatkowo w celu zabezpieczenie terenu przed dalszym niszczeniem, wszystkie pasy zieleni zostaną ogrodzone od drogi słupkami – dzięki temu zostanie tam ograniczone nielegalne parkowanie. Następna strzelecka, Tysiąclecia.

W przypadku pozostałych terenów prace będą obejmować odtworzenie trawników i ewentualny montaż dodatkowych ograniczeń w celu zabezpieczenie zieleńców przed ponownym rozjechaniem. Po zakończeniu prac w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów, Zakład Zieleni Miejskiej zajmie się terenami przy ul. Strzeleckiej, a później ul. Tysiąclecia. Wszystkie zgłoszone zieleńce zostaną zrewitalizowane do jesieni.

Zieleńce przy ul. Tysiąclecia i ul. Wajdy znajdują się na terenie, który tylko częściowo należy do miasta – tutaj prace będą odbywać się po przeprowadzeniu dodatkowych analiz w celu ustalenia zakresu możliwych prac.

Dwa miesiące akcji „Wyzwanie: parkowanie”

Od początku akcji Straż Miejska przeprowadziła 4129 interwencji związanych z akcją „Wyzwanie: parkowanie!”, w tym:

  • 3579 interwencji – nieprawidłowe parkowanie (nałożono 1038 mandatów i udzielono 805 pouczeń, pozostałe sprawy są w toku)
  • 550 interwencji – rozjeżdżanie zieleńców (nałożono 237 mandatów, 69 osób pouczono, pozostałe sprawy są w toku)
  • 14 spraw zostało skierowanych do sądu

Strażnicy najczęściej interweniują w Śródmieściu oraz na Koszutce.

Od 10 maja akcja „Wyzwanie: parkowanie!” prowadzona jest na terenie całych Katowic. Cały czas można też zgłaszać i oznaczać „miszczów parkowania” na specjalnej mapie, która jest dostępna na stronie www.wyzwanieparkowanie.katowice.eu. Od uruchomienia mapy (4 maja 2021) katowiczanie oznaczyli 1141 „miszczów parkowania”. Liczba zgłoszeń w konkretnych dzielnicach pokrywa się z liczbą interwencji Straży Miejskiej – najwięcej dotyczy Śródmieścia i Koszutki.

Konsultacje dotyczące parkowania

Przypominamy, że do 4 lipca można wypełnić ankietę dotyczącą zmian w strefie płatnego parkowania w ścisłym centrum Katowic. W ankiecie, oprócz pytań zamkniętych, znajduje się mapa proponowanego Obszaru Płatnego Parkowania, która obejmuje poszerzoną, już istniejącą Strefę Płatnego Parkowania (oznaczoną kolorem zielonym), jak i planowaną Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania w ścisłym centrum miasta (zaznaczoną kolorem czerwonym). Co ważne, wszystkie pytania dotyczą jedynie obszarów płatnego parkowania (w skrócie – OPP), które zostaną wyznaczone w centralnej części miasta.

Wszystkie niezbędnie informacje znajdują się na stronie internetowej katowice.eu/konsultacje.

UM Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.