Czy wszyscy radni popierają podwyżkę cen za wywóz śmieci?

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni przyjęli projekt uchwały, wedle którego ma wzrosnąć stawka za wywóz śmieci: do kwoty 26,30 zł miesięcznie w przypadku odpadów segregowanych oraz kwoty 52,60 zł co do odpadów niesegregowanych. Przypomnijmy, że rzeczywisty wydatek nie zamyka się we wskazanych wyżej kwotach; aby otrzymać realny koszt wywozu śmieci, stawkę podstawową należy pomnożyć przez ilość mieszkańców danej nieruchomości.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu uchwały, „dotychczasowe, uchwalone w 2019r. wysokości opłat są niewystarczające do pokrycia obecnych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Aby obsłużyć rosnące zapotrzebowanie rozwijającego się społeczeństwa, niezbędny jest wydajny i zbilansowany system.” Nie wszyscy radni podzielają jednak przekonanie autorów projektu.

Co do podwyżki nie było zgodności wśród członków Rady Miasta – aż 11 radnych zagłosowało przeciwko proponowanemu rozwiązaniu. Jednym z działaczy, którzy nie popierają uchwały, jest Patryk Białas wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej – radny podniósł przede wszystkim kwestię tego, z jakiej przyczyny, pomimo spadku o 23% ilości odpadów na mieszkańca, o 22% wzrosły koszty łączne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W przekonaniu aktywisty miejskiego, bez odpowiedzi na szereg pytań o koszty gospodarowania odpadami w mieście, podwyżka opłaty jest nieuzasadniona, a co najmniej przedwczesna. – Można odnieść wrażenie, że system gospodarowania odpadami komunalnymi w Katowicach jest bez nadzoru i poza jakąkolwiek kontrolą skomentował radny. Patryk Białas wystąpienie zakończył wnioskiem o to, by przed kolejnym głosowaniem w przedmiocie gospodarowania odpadami Urząd Miasta udostępnił radnym szczegółowe dane i informacje w tym zakresie.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok