Miasto przeznaczy dodatkowe środki finansowe służbom porządkowym

Prezydent Miasta podjął decyzję o przeznaczeniu 2 mln zł z rezerwy celowej na realizację zadań zapisanych w Programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2021 roku (uchwała nr XXXI/661/21 Rady Miasta Katowice z 4 lutego 2021).

Celem programu jest odczuwalne podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Szczególny nacisk kładzie się w nim na ten aspekt bezpieczeństwa publicznego, który dotyczy zwalczania przestępczości pospolitej i najbardziej dokuczliwej społecznie, zmniejszenia zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań oraz poprawę wyposażenia i warunków pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Katowic.

Nadrzędnym celem Programu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, a tym samym poprawy jakości życia w mieście.

Na mocy zarządzenia prezydenta miasta środki finansowe zostaną rozdysponowane
w następujący sposób:

– 680 tys. zł otrzymuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. na doposażenie strażaków w sprzęt i wyposażenie do działań ratowniczych.

– 557,5 tys. zł otrzymują jednostki Policji. Środki te posłużą m.in. do współfinansowania zakupu radiowozów z napędem hybrydowym oraz samochodów nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, a także zwiększenie liczby patroli policyjnych na ulicach miasta.

– 419,5 tys. zł otrzymuje Straż Miejska z przeznaczeniem m.in. na zakup samochodu patrolowo-interwencyjnego oraz realizację programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i seniorów.

– 180 tys. zł otrzymują Ochotnicze Straże Pożarne. Dzięki tym środkom zostaną wykonane prace instalacyjne, konserwacyjne, naprawcze i remontowe pojazdów, motopomp i innego sprzętu specjalistycznego, a także remonty pomieszczeń OSP. Zostanie także zakupiony, naprawiony lub wyremontowany sprzęt przeciwpożarowy.

– 73 tys. zł zostaną przeznaczone na działania służące poprawie bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców – na terenie szkół i przedszkoli będą realizowane programy profilaktyczne na temat bezpieczeństwa, a także inne działania promocyjne, edukacyjne i szkoleniowe.

Pozostałe środki zasilą różne formy popularyzacji bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta,
a także umożliwią serwis pozagwarancyjny monitoringu miejskiego.

UM Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.